Want no ads? View Plans
Want no ads? View Plans
St. Peter Lutheran Church, Afton

Indoor Worship

Please review the available slots below and click on the button to sign up. Thank you!

Created by:   Cheryl Richert
 
Already signed up? You can change your sign up.

Date (mm/dd/yyyy) Location Time (MDT) Available Slot
10/25/2020 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
43 of 60 slots filled
Sharon Kargel (2)
Cheryl Richert (2)
Ann & Mei Domanski
Cheryl Richert
Linda Veith
Judy Hansen (2)
Barb Fritsche
Dianne Nutzman
Cheryl Richert (2)
Rita Lynum and Helen Theilfoldt
Paul and Kim Fritsche (2)
Paul & Kim Fritsche
Joann Decker
Clyde & Julie Erickson (2)
Cheryl Richert (2)
Anita and Terry Bruch
Cheryl Richert (2)
Gerald & Judy Tank
Don & Donna Kosen (2)
Gayle Schneider
LINDA CRAIG
Lori Swanson (2)
Dawn Plunkett
Dale Busacker
Bill Oberdeck (6)
Cheryl Richert (3)
Dan, Gabby, and Avery Richert
Rick Bauer (4)
Rick, Laura, & Kathy Bauer, Marvin Durow
Pete Schneider (2)
10/29/2020 (Thu.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
12 of 50 slots filled
Pastor John&Pat Poppe (2)
Doug and Karen Stoltzmann (2)
Dale & Janel Busacker (2)
Cheryl Richert
Brian Radtke
Dawn Tobin
Ashley Walton
Nancy Bernath (3)
11/01/2020 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
30 of 60 slots filled
Rita Lynum
Lorraine Hansen
Cheryl Richert
Helen Thielfoldt
Sharon Kargel (2)
Allen Kroening
Joann Decker
Rick Bauer (4)
Kathy, Laura & Rick Bauer, Marvin Durow
Cheryl Richert (2)
Pete & Gayle Schneider
LINDA CRAIG
Cheryl Richert (2)
Ken & Linda Veith
Paul & Kim Fritsche (2)
Dianne Nutzman
Lori Swanson (2)
Cheryl Richert (2)
Jerry & Judy Tank
Doug and Karen Stoltzmann (2)
bill Oberdeck (5)
11/05/2020 (Thu.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
6 of 50 slots filled
H Riley (2)
John Poppe (2)
Pastor John & Pat
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
11/08/2020 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
27 of 60 slots filled
Rita Lynum (7)
Rita Lynum & Family
Cheryl Richert
Helen T
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
LINDA CRAIG
Judy Hansen (2)
Joann Decker
Barb Fritsche
Cheryl Richert
Phyllis Richert
Clyde & Julie Erickson (2)
Marissa Bernau
Cheryl Richert (2)
Jerry & Judy Tank
Cheryl Richert
Allen Kroening
Lori Swanson (2)
Cheryl Richert (2)
Ann & Mei Domanski
Dale Busacker
11/12/2020 (Thu.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
12 of 50 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
terry christianson
Tess Stage
Dale & Janel Busacker (2)
Nathan & Heather Riley (2)
Nathan & Heather Riley
Gary Bernath (2)
Gary & Nancy
Paul and Kim Fritsche (2)
11/15/2020 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
31 of 60 slots filled
Sharon Kargel (2)
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert
Rita Lynum
Cheryl Richert
Helen Thielfoldt
Judy Hansen (2)
Pete&Gayle Schneider (2)
Cheryl Richert
Phyllis Richert
Marissa Bernau
Dianne Nutzman
Paul and Kim Fritsche Fritsche (2)
Cheryl Richert (2)
Jerry & Judy Tank
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Clyde & Julie Erickson (2)
LINDA CRAIG
Lori Swanson (2)
Casey Stusynski
Travis Swanson (4)
Cheryl Richert (2)
Ann & Mei Domanski
11/19/2020 (Thu.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
9 of 50 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Tess Stage
Dale & Janel Busacker (2)
LINDA CRAIG
terry christianson
Pete&Gayle Schneider (2)
11/22/2020 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
25 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy Hansen (2)
Casey Stusynski (2)
Casey & Robbie
Cheryl Richert
Helen Thielfoldt
Cheryl Richert (2)
Ann & Mei Domanski
Sharon Kargel (2)
Marissa Bernau
Cheryl Richert
Rita Lynum
Cheryl Richert
Joann Decker
Cheryl Richert (2)
Jim & Joan Jordan
Clyde & Julie Erickson (2)
Dianne Nutzman
Barb Fritsche
Lori Swanson (2)
Rick Bauer (2)
Rick & Laura Bauer
Cheryl Richert
Joanne Larson
11/25/2020 (Wed.) Sanctuary  7:00pm - 8:00pm  

7:00 pm worship (50)

 
25 of 50 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Tess Stage
Judy Hansen (2)
Cheryl Richert
Dianne Nutzman
Pat Poppe
Nathan Riley (6)
Nathan & Heather + Parents & friend
Dawn Plunkett (2)
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Cheryl Richert (3)
Gary, Loiry, and Lois
LINDA CRAIG
Paul & Kim Fritsche (2)
Pete Schneider
Cheryl Richert
Eunice Horrisberger
terry christianson
11/29/2020 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
19 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy Hansen Hansen (2)
Sharon Kargel (2)
Cheryl Richert
Helen Thielfoldt
Cheryl Richert (2)
Ken & Linda Veith
LINDA CRAIG
Paul & Kim Fritsche (2)
Joann Decker
Pete And Gayle Schneider (2)
Robbie & Casey Stusynski (2)
Lori Swanson (2)
12/03/2020 (Thu.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
8 of 50 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Tess Stage
Dale/Janel Busacker (2)
terry christiabson
Pete&Gayle Schneider (2)
12/06/2020 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
32 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert (2)
Rita Lynum & her granddaughter
Sharon Kargel (2)
Robbie & Casey Stusynski (2)
Cheryl Richert
Helen Thielfoldt
Pete&Gayle Schneider (2)
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert (2)
Jerry and Judy Tank
Barb Fritsche
Doug and Karen Stoltzmann (2)
LINDA CRAIG
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Cheryl Richert (2)
Ken & Linda Veith
Joann Decker
Paul & Kim Fritsche (2)
Lori Swanson (6)
12/10/2020 (Thu.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
12 of 50 slots filled
Tess Stage
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
terry christianson
Dale & Janel Busacker (2)
Kim Fritsche
Pete&gayle Schneider (2)
Cheryl Richert (2)
The Kosens
Gary Bernath
12/13/2020 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
17 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert (2)
Ken & Linda Veith
Paul & Kim Fritsche (2)
Sharon Kargel (2)
Helen Thielfoldt
Cheryl Richert
Phyllis Richert
Judy and Lorraine Hansen (2)
Joann Decker
LINDA CRAIG
Barb Fritsche
Lori Swanson (2)
12/17/2020 (Thu.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
11 of 50 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Kim Fritsche
Dale & Janel Busacker (2)
Tess Stage
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Pete&gayle Schneider (2)
terry christianso
12/20/2020 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
18 of 60 slots filled
Joann Decker
Paul & Kim Fritsche (2)
Pat Poppe
Cheryl Richert
Helen Thielfoldt
Clyde & Julie Erickson (2)
Barb Fritsche
LINDA CRAIG
Lori Swanson (6)
Gary Bernath
Cheryl Richert (2)
Veiths
12/22/2020 (Tue.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
5 of 50 slots filled
Pat Poppe
Joann Decker
Pete Schneider
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
12/24/2020 (Thu.) Sanctuary  4:00pm - 5:00pm  

4:00 pm worship (50)

 
21 of 50 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Rick Bauer (3)
Rick & Laura Bauer, Marvin Durow
Gary Bernath (3)
Gary, Nancy & Ryan
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Dianne Nutzman
Clyde & Julie Erickson (2)
Pat Poppe
Sharon Heeder
Sharon Heeder
Cheryl Richert (2)
Jerry & Judy Tank
Cheryl Richert
Allen Kroening
LINDA CRAIG
terry christianson
12/27/2020 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
12 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Paul & Kim Fritsche (2)
Sharon Kargel (2)
LINDA CRAIG
Doug and Karen Stoltzmann (2)
Pete Schneider
Lori Swanson (2)
12/31/2020 (Thu.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
5 of 50 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
LINDA CRAIG
terry christianson
01/03/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
30 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Tess Stage
Sharon Kargel (2)
Dale & Janel Busacker (2)
Paul and Kim Fritsche (2)
Cheryl Richert
Helen Thielfoldt
Judy and Lorraine Hansen (2)
Clyde & Julie Erickson (2)
Cheryl Richert
Rita Lynum
Doug and Karen Stoltzmann (2)
Pete&gayle Schneider
Cheryl Richert (2)
LeRoy Wilke
Donna Kosen (2)
Cheryl Richert (2)
Jerry & Judy Tank
Barb Fritsche
Joann Decker
LINDA CRAIG
Cheryl Richert (3)
Domanskis
01/10/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
30 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Barb Fritsche
Sharon Kargel (2)
Sharon and Bob Kargel
Cheryl Richert (2)
Hundertmarks
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert
Helen Thielfoldt
Cheryl Richert
Rita Lynum
Dianne Nutzman
Cheryl Richert (2)
Jerry & Judy Tank
Joann Decker
Pete&gayle Schneider
Tess Stage
Donna & Don Kosen
Clyde & Julie Erickson (2)
LINDA CRAIG
Lori Swanson (6)
Gary Bernath
Dale & Janel Busacker (2)
01/17/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
26 of 60 slots filled
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert
Rita Lynum
Dianne Nutzman
terry christianson
Sharon Kargel (2)
Sharon and Bob Kargel
Paul & Kim Fritsche (2)
Don & Donna Kosen (2)
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Joann Deckere
Pete &Gayle Schneider
Helen Thielfoldt
Clyde & Julie Erickson (2)
Barb Fritsche
Tess Stage
LINDA CRAIG
Allen Kroening
Dale & Janel Busacker (2)
Dawn Plunkett
01/24/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
28 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert
Rita Lynum
Dianne Nutzman
Paul & Kim Fritsche (2)
Judy and Lorraine Hansen (2)
LINDA CRAIG
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Cheryl Richert (2)
Steve & Sharon Wellner
Sharon Kargel (2)
Cheryl Richert
Helen Thielfoldt
Gary Bernath
Cheryl Richert (2)
Jerry & Judy Tank
Dale & Janel Busacker (2)
Clyde & Julie Erickson (2)
Pete&gayle Schneider (2)
Dawn Plunkett (2)
01/31/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
29 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert
Rita Lynum
Dianne Nutzman
Paul & Kim Fritsche (2)
Judy and Lorraine Hansen (2)
Gary Bernath (4)
terry christianson
Sharon Kargel (2)
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Cheryl Richert (2)
Steve & Sharon Wellner
Barb Fritsche
LINDA CRAIG
Gerald Tank (2)
Judy and I would like to attend
Gayle & Pete Schneider (2)
Clyde & Julie Erickson (2)
Joann Decker
Lori Swanson (2)
02/07/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
21 of 60 slots filled
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
LINDA CRAIG
Paul & Kim Fritsche (2)
Sharon Kargel (2)
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Cheryl Richert (2)
Jerry & Judy Tank
Cheryl Richert
Joanne Larson
Dianne Nutzman
terry christianson
Gayle and Pete Schneider (2)
Dale & Janel Busacker (2)
02/14/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
30 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy and Lorraine Hansen (2)
Dianne Nutzman
Art Tobin (2)
Paul & Kim Fritsche (2)
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Cheryl Richert
Vince Setten
Sharon Kargel (2)
Barb Fritsche
jerry tank (2)
Lori Swanson (2)
Cheryl Richert (2)
Steve & Sharon Wellner
Clyde & Julie Erickson (2)
LINDA CRAIG(2)
william Oberdeck (5)
02/17/2021 (Wed.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
31 of 50 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy and Lorraine Hansen (2)
Dianne Nutzman
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Rick Bauer (2)
Rick & Laura Bauer
Art Tobin (2)
Tess Stage
Jerry Tank
jerry tank (2)
Clyde & Julie Erickson (2)
Cheryl Richert (2)
Steve & Sharon Wellner
Cheryl Richert (2)
Rita Lynum & her daughter
Barb Fritsche
Gayle&Pete Schneider (2)
Doug and Karen Stoltzmann (2)
Lori Swanson (2)
LINDA CRAIG (2)
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
02/21/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
38 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy and Lorraine Hansen (2)
Dianne Nutzman
Paul & Kim Fritsche (2)
Art Tobin (2)
Sharon Kargel (2)
Cheryl Richert (2)
Steve & Sharon Wellner
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Cheryl Richert
Rita Lynum
Barb Fritsche
Doug and Karen Stoltzmann (2)
LINDA CRAIG (2)
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Gayle&Peter Schneider (2)
jerry Tank (2)
Clyde & Julie Erickson (2)
Joann Decker
Cheryl Richert
Allen Kroening
Cindy Sveen (2)
Rick & Cindy Sveen
Loti Swanson
Bill Oberdeck (5)
02/24/2021 (Wed.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
22 of 50 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy and Lorraine Hansen (2)
Dianne Nutzman
Cheryl Richert (2)
Rita Lynum and Daughter
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Sharon Kargel (2)
jerry tank (2)
Lori Swanson
Rick Bauer (2)
Rick & Laura
Dale & Janel (2)
Clyde & Julie Erickson (2)
Doug and Karen Stoltzmann (2)
Cheryl Richert
Joanne Larson
02/28/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
36 of 60 slots filled
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Dianne Nutzman
Paul & Kim Fritsche (2)
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Cheryl Richert
Rita Lynum
Rick Bauer (2)
Rick & Laura
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Cheryl Richert
Joanne Larson
LINDA CRAIG
Sharon Kargel (2)
Doug and Karen Stoltzmann (2)
Barb Fritsche
jerry tank (2)
Cheryl Richert (2)
Steve & Sharon Wellner
Clyde & Julie Erickson (2)
Dale & Janel Busacker (2)
Joann Decker
Gayle & Peter Schneider (2)
Bill Oberdeck (5)
03/03/2021 (Wed.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
15 of 50 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy and Lorraine Hansen (2)
Dianne Nutzman
Lori Swanson
LINDA CRAIG (2)
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Gayle & Pete Schneider (2)
Rick Bauer (2)
Rick & Laura
jerry tank (2)
03/07/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
30 of 60 slots filled
Paul & Kim Fritsche (2)
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy and Lorraine Hansen (2)
Emily Bernau (3)
Emily & Marissa Bernau, Rachel McCloskey
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Sharon Kargel (2)
LINDA CRAIG (2)
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
jerry tank (2)
Art Tobin (2)
Barb Fritsche
Lori Swanson (2)
Joann Decker
Cheryl Richert (2)
Ken & Linda Veith
Cheryl Richert (2)
Grant & Laura Fritsche
Doug and Karen Stoltzmann (2)
03/10/2021 (Wed.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
20 of 50 slots filled
Tess Stage
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert (2)
Rita Lynum & her daughter
Rick Bauer (2)
Rick & Laura
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Clyde & Julie Erickson (2)
Doug and Karen Stoltzmann (2)
jerry tank (2)
Pete&gayle Schneider (3)
Dianne Nutzman
03/14/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
26 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Sharon Kargel (2)
Paul & Kim Fritsche (2)
Art Tobin (2)
Cheryl Richert
Rita Lynum
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
jerry tank (2)
Barb Fritsche
Dale & Janel Busacker (2)
Dianne Nutzman
Joann Decker
Clyde & Julie Erickson (2)
Gayle&Pete Schneider (2)
Rachel Mccloskey
03/17/2021 (Wed.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
20 of 50 slots filled
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Dianne Nutzman
Cheryl Richert
Rita Lynum
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Dale and Janel Busacker (2)
jerry tank (2)
Clyde & Julie Erickson (2)
Pete&gayle Schneider (2)
Doug and Karen Stoltzmann (2)
Joanne Larson
Rick Bauer (2)
Rick and Laura
03/21/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
28 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Sharon Kargel (2)
Judy and Lorraine Hansen (2)
Paul & Kim Fritsche (2)
Barb Fritsche
Dianne Nutzman
Cheryl Richert
Rita Lynum
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
jerry tank (2)
Doug and Karen Stoltzmann (2)
Dale & Janel Busacker (2)
Cheryl Richert (3)
Grant & Laura Fritsche; Evie Mueller
Clyde & Julie Erickson (2)
Joann Decker
Lori Swanson (2)
03/24/2021 (Wed.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
19 of 50 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy and Lorraine Hansen (2)
Dianne Nutzman
Cheryl Richert
Rita Lynum
jerry tank (2)
Dale & Janel Busacker (2)
Eric Burger
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Rick Bauer (2)
Rick and Laura
Doug and Karen Stoltzmann (2)
Pete & Gayle Schneider (2)
Tess Stage
03/28/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
39 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Judy and Lorraine Hansen (2)
Paul & Kim Fritsche (2)
Barb Fritsche
Dianne Nutzman
Cheryl Richert
Rita Lynum
jerry tank (2)
Dale & Janel Busacker (2)
Gary Bernath (3)
Joann Decker
Eric Burger
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Doug and Karen Stoltzmann (2)
Cheryl Richert
Helen Thielfoldt
LINDA CRAIG (2)
terry christianson
Arthur Tobin (2)
Clyde & Julie Erickson (2)
Lori Swanson
David Domanski (3)
The Domanski's
Gayle & Pete Schneider (2)
Rachel McCloskey
Rachel McCloskey
04/01/2021 (Thu.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (50)

 
25 of 50 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy and Lorraine Hansen (2)
Barb Fritsche
Dianne Nutzman
jerry tank (2)
Joann Decker
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Gayle & Pete Schneider (2)
Rachel McCloskey
Rachel McCloskey
LINDA CRAIG (2)
Paul & Kim Fritsche (2)
Dale + Janel Busacker (2)
Donna Kosen (2)
Clyde & Julie Erickson (2)
Lori Swanson
04/02/2021 (Fri.) Sanctuary  6:30pm - 7:30pm  

6:30 pm worship (60)

 
30 of 60 slots filled
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy and Lorraine Hansen (2)
Barb Fritsche
Dianne Nutzman
Eric Burger
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Cindy and Jane Fritsche (2)
Rachel McCloskey
Rachel McCloskey
Paul & Kim Fritsche (2)
Rick Bauer (3)
Rick, Laura & Marv
Dale & Janel Busacker (2)
Cheryl Richert (2)
Arnie & Karen Vandervorst
Donna Kosen (2)
Cheryl Richert (2)
Gary & Loiry Anderson
Sarabeth Marcello
Lori Swanson
terry christianson
LINDA CRAIG (2)
04/04/2021 (Sun.) Fellowship Hall-Traditional  7:00am - 8:00am  

7:00 am Easter morning worship (60)

 
32 of 60 slots filled
Judy and Lorraine Hansen (2)
Dale & Janel Busacker (2)
Matt & Amber Busacker (4)
Joann Decker
Eric Burger
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Cheryl Richert (2)
Allen Kroening & Beth
Cheryl Richert (2)
Jim & Joan Jordan
Cheryl Richert
Helen Thielfoldt
Rachel McCloskey
Rachel McCloskey
Paul & Kim Fritsche (2)
Cheryl Richert (2)
Dawn and Mike Plunkett
Karen Biedrzycki (4)
Bill Oberdeck (6)
Sanctuary-Praise Team  9:00am - 10:00am  

9:00 am Easter worship (60)

 
All slots filled
Pat & John Poppe (2)
Rick Bauer (5)
Rick, Laura, Kathy, Marv & Sharon
John & Cheryl Schmidt (2)
Sharon Kargel (2)
Bob and Sharon Kargel
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Barb Fritsche
Paul and Kim Fritsche (2)
Dianne Nutzman
jerry tank (3)
Gary Bernath (4)
Cheryl Richert (2)
Gary & Loiry Anderson
Phyllis Richert
Lori Swanson (6)
Angie Engen (3)
Angie, Kourtlyn and Logan
Gayle & Pete Schneider (2)
LINDA CRAIG (2)
Laura Nelson (4)
Cheryl Richert (2)
Cheryl Richert, Cyndi Grenier
Arthur Tobin (5)
Eunice Kanning (2)
Eunice and Timo Kanning
Kyle & Maria Engen (2)
Donna Kosen (4)
Cheryl Richert
Domanskis
04/11/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
42 of 60 slots filled
Eric Burger
Judy and Lorraine Hansen (2)
Paul & Kim Fritsche (2)
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Sharon Kargel (2)
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
ANGIE ENGEN (2)
Angie and Kourtlyn
Dale & Janel Busacker (2)
jerry tank (2)
John & Cheryl Schmidt (2)
Cheryl Richert (2)
James & Ruth Syvertsen
Rick Bauer (2)
Rick and Laura
terry christianson
Cheryl Richert (2)
Jerry & Sue Clare
Barb Fritsche
LINDA CRAIG (2)
Dianne Nutzman
Pete & Gayle Schneider (2)
Bill Oberdeck (5)
Sarah Giusto (2)
Rachel McCloskey
Lori Swanson
04/18/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
36 of 60 slots filled
Judy and Lorraine Hansen (2)
Paul & Kim Fritsche (2)
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Barb Fritsche
LINDA CRAIG (2)
Dianne Nutzman
Pat Poppe (2)
Pastor John & Pat
Rachel McCloskey
Lori Swanson
Cheryl Richert
Rita Lynum
Rick Bauer (2)
Rick and Laura
Dale/Janel Busacker (2)
ANGIE ENGEN (2)
Angie and Logan
jerry Tank (2)
Jerry & Sue Clare (2)
Joann Decker
Cheryl Richert
Phyllis Richert
Doug & Karen Stoltzmann (2)
Tess Stage
terry christianson
Dennis Drews (2)
Dennis and Mary Jane Drews
Dawn Plunkett
04/25/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
45 of 60 slots filled
Paul & Kim Fritsche (2)
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Barb Fritsche
Dianne Nutzman
Pat Poppe (2)
Pastor John & Pat
Rachel McCloskey
Cheryl Richert
Rita Lynum
John & Cheryl Schmidt (2)
Dale & Janel Busacker (2)
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Rick Bauer (3)
Rick, Laura & Marv
Cheryl Richert (2)
Jerry & Betsy Hundertmark
Sharon Kargel (2)
LINDA CRAIG (2)
Angie Engen (2)
Angie and Kourtlyn
Doug & Karen Stoltzmann (2)
Joann Decker
Art Tobin (2)
Art & Dawn
terry christianson
Clyde & Julie Erickson (2)
Pete & Gayle Schneider (2)
bill Oberdeck (5)
05/02/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
All slots filled
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Angie Engen (7)
Angie, Kourtlyn, Logan, Mike F, Diane, Mike M, and Deb
Eunice Kanning (2)
Eunice and guest
Dianne Nutzman
Pat Poppe (2)
Pastor John & Pat
Cheryl Richert
Rita Lynum
Laura Nelson (7)
Jon, Laura, Lily, Hannah, Dave, Mary, Karen
Paul & Kim Fritsche (2)
Dale & Janel Busacker (2)
Rick Bauer (2)
Rick & Laura
Cheryl Richert (6)
Paula, Lillian, & Audrey Pryce; Kyle Pryce, and 2 more
LINDA CRAIG (2)
Barb Fritsche
Doug & Karen Stoltzmann (2)
Cheryl Richert
Helen Thielfoldt
terry christianson
Cheryl Richert (2)
Jerry & Betsy Hundertmark
Cheryl Richert (2)
Gary & Loiry Anderson
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Cheryl Richert (2)
Jim & Joan Jordan
Eric Burger
jerry tank (2)
Karen Biedrzycki (4)
Joann Decker
05/09/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
43 of 60 slots filled
Judy and Lorraine Hansen (2)
Dianne Nutzman
Cheryl Richert (3)
Rita Lynum & 2 guests
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Eunice Kanning (2)
Eunice and Guest
Barb Fritsche
Eric Burger
John & Cheryl Schmidt (2)
Doug & Karen Stoltzmann (2)
Sharon Kargel (2)
Rick Bauer (3)
Rick, Laura and Marv
the Busackers (6)
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Pat/John Poppe (2)
Cheryl Richert
Phyllis Richert
jerry tank (2)
Clyde & Julie Erickson (2)
Cheryl Richert (3)
Mark & Ann Schmidt, Dorothy Bakke
LINDA CRAIG
Joann Decker
terry christianson
05/16/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
30 of 60 slots filled
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Barb Fritsche
Eunice Kanning (2)
Eunice Kanning and guest
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Cheryl Richert
Rita Lynum
Dianne Nutzman
Doug and Karen Stoltzmann (2)
LINDA CRAIG
Eric Burger
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Cheryl Richert
Loiry Anderson
Dale & Janel Busacker (2)
John & Cheryl Schmidt (2)
jerry tank (2)
Art & Dawn Tobin (2)
terry christianson
Joann Decker (4)
05/23/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
20 of 60 slots filled
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Eunice Kanning (2)
Eunice Kanning and guest
Cheryl Richert
Rita Lynum
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Dianne Nutzman
Eric Burger
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Cheryl Richert (2)
Gary & Loiry Anderson
Doug & Karen Stoltzmann (2)
Barb Fritsche
Sharon Kargel (2)
ANGIE ENGEN
05/30/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
16 of 60 slots filled
Judy and Lorraine Hansen (2)
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert
Rita Lynum
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Dianne Nutzman
Eunice Kanning (2)
Eunice and guest
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Cheryl Richert (2)
Gary & Loiry Anderson
Barb Fritsche
Doug & Karen Stoltzmann (2)
06/06/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
14 of 60 slots filled
Judy and Lorraine Hansen (2)
Eunice Kanning (2)
Eunice and guest
Cheryl Richert
Bruce Albrecht
Cheryl Richert (2)
Rev. George & Joan Riemer
Cheryl Richert (2)
Don & Donna Kosen
Cheryl Richert
Rita Lynum
Cheryl Richert (2)
Gary & Loiry Anderson
Barb Fritsche
terry christianson
06/13/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
2 of 60 slots filled
Judy and Lorraine Hansen (2)
06/20/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
06/27/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
07/04/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
07/11/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
07/18/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
07/25/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
08/01/2021 (Sun.) Sanctuary  9:00am - 10:00am  

9:00 am worship (60)

 
Want no ads? View Plans
Want no ads? View Plans
©2021 SignUpGenius.
All Rights Reserved.
Privacy Policy | Terms of Service  |