OCCS

OCCS Security Patrol 2019 Spring Semester

Location: TWHS

Created by:   OCCS IT
 
Already signed up? You can change your sign up.

Date (mm/dd/yyyy) Time (EDT) Available Slot
01/13/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
3 of 4 slots filled
Kevin Lee
Kevin Lee
Wenzhe Lu
Jian Shi
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
5 of 6 slots filled
Denis Wang
Emily Qin
Cheng Chang
Yun Wang
Cindy Ma
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
5 of 6 slots filled
Ying Xu
Junan Li
Yvette Shen
Jing Li
Hong Cao
Avery Li
01/27/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
3 of 4 slots filled
Linlin Qi
Kevin Lee
WENZHE LU
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Caroline Xi
Caroline Xi
Erfan Chen
Helen Z
Na Li
Yan Chen
Yuan Li
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
All slots filled
Meilin Wu
Ming Yan
Liusong Yang
Chee Chow
Minfen Zhang
Wenmin Lai
Wenmin lai
02/17/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1 of 4 slots filled
Jian Shi
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Weite Liao
wenjie Zheng
Jiaxin Brandstetter
Kris Zhang
Wenmin Lai
Cheng Chang
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
All slots filled
Weihong Zhao
Yongyun Zhao
Jing Li
Jie Lian
Xia Liang
Haichang Li
02/24/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1 of 4 slots filled
Qiang Li
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Kewei Hou
Eddie Chen
Yi Huang
Shengnian Xu
Xue Chen
Kevin Liu
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
All slots filled
Qin Lu
Haichang Li
Yvette Shen
Ning Ma
Tianyi Wang
Ping Chang
03/03/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1 of 4 slots filled
Limei Yang
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Min Mo
Xiaoling Wang
Yuanhang Meng
Yongjin Zhu
Dong Guo
Anna Mu
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
2 of 6 slots filled
Deliang Guo
ChangYuan Liu
03/24/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1 of 4 slots filled
John Yang
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Qiang Zhu
Ana Teo
Julia Zhang
Motao Zhu
Zhenghua Luo
Shu Su
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
1 of 6 slots filled
Xueya Liang
03/31/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
3 of 6 slots filled
Weibin Cen
Chong Yu
Xuguang Zheng
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
04/07/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1 of 4 slots filled
Hui Zhao
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
2 of 6 slots filled
Jerry Hou
Xiaoji Li
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
2 of 6 slots filled
Kun Bian
Yun Wang
04/14/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
04/21/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
1 of 6 slots filled
Chunhua Han
04/28/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
1 of 6 slots filled
Zhuojun Jiang
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
05/05/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1 of 4 slots filled
Rui Shao
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
1 of 6 slots filled
Ziying You
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
05/12/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
05/19/2019 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
1 of 6 slots filled
Yanli Wang


©2019 SignUpGenius.
All Rights Reserved.
Privacy Policy | Home