OCCS

OCCS Security Patrol 2018 Fall Semester

Location: TWHS

Created by:   OCCS IT
 
Already signed up? You can change your sign up.

Date (mm/dd/yyyy) Time (EST) Available Slot
08/26/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
2 of 4 slots filled
Wenzhe Lu
Junan Li
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Yi Huang
Denis Wang
Yuanyuan Wei
Na Li
Liusong Yang
Xia Liang
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
5 of 6 slots filled
Jian Shi
Yongyun Zhao
Qin Lu
Ruoning Wang
Ruoning
Ming Tang
09/09/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
All slots filled
John Yang
Ming Yan
Jing Song
Xiangxi Liu
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Zhiwei Hu
Yuchun Mu
Shengnian Xu
Jing He
Heather Jiang
Zhuojun Jiang
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
All slots filled
Meilin Wu
Ying Xu
Hongbo Li
YinYan Li
Chee Chow
Ren Wang
09/16/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
2 of 4 slots filled
Kevin Lee
Kevin Lee
Wenfeng Zhao
Yiyi
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Yongjin Zhu
JERRY HOU
Rong Hu
Binfeng Qin
Yuntao Feng
Ana Teo
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
All slots filled
Haichang Li
Yuan Li
Weihong Zhao
Ming Tang
Yvette Shen
Limei Yang
09/23/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Caroline Xi
Caroline Xi
Xiaosong Zhang
Jianxun Hu
Kris Zhang
Ren Wang
Wenmin Lai
family id 195
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
4 of 6 slots filled
Xueya Liang
Wen Yang
?? ?
Congmin Sun
09/30/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Xiaoling Wang
Min Mo
Wenjie Zheng
Weite Liao
Motao Zhu
Alice Hao
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
2 of 6 slots filled
Xueya Liang
Huiying Li
10/07/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
2 of 4 slots filled
Judy Weng
Amanda Liu
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Yuanhang Meng
Kam Lee
Ning Ma
shuiying Hu
Xiaolin Cheng
Helen Zhu
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
4 of 6 slots filled
Yang Wang
Kris Zhang
Kris Zhang
Wenmin Lai
10/14/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Yan Chen
Stephen Huang
Hung-Chuan Chen
Family id:1629
Lei Wang
Erfan Chen
family#1432
Chong Yu
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
3 of 6 slots filled
Fengyuan Zheng
Anji Zheng (student)
Deliang Guo
YONGJIN ZHU
10/21/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Shu Su
Yusu Wang
Qi Shen
ChangYuan Liu
Rong Zhang
Qiang Li
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
1 of 6 slots filled
Jie Lian
10/28/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1 of 4 slots filled
Ye Xia
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
All slots filled
Xiaolin Cheng
Li Zheng
Hanning Chen
Ana Teo
yong xu
Qi Shen
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
11/04/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
2 of 6 slots filled
Lei Gu
Zhenghua Luo
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
1 of 6 slots filled
Karen Ling
Rebecca Wu Family
11/11/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1 of 4 slots filled
Ying Ji
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
2 of 6 slots filled
Chunhua Han
Xiaoji Li
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
1 of 6 slots filled
Fang Cheng
11/18/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
3 of 6 slots filled
Dongtao Wang
Changyuan Liu
Rong Zhang
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
1 of 6 slots filled
Qi Chen
12/02/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1 of 4 slots filled
Clare Jen
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
12/09/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 
12/16/2018 (Sun.) 12:00pm - 1:30pm  

Security Partrol Session ##1 (4)

 
1:30pm - 3:00pm  

Security Patrol Session ##2 (6)

 
3:00pm - 4:30pm  

Security Patrol Session ##3 (6)

 


©2018 SignUpGenius.
All Rights Reserved.
Privacy Policy | Home